Noves entrades

Nova entrada a Actes i Exposicions: 13/12/2021

dimarts, 12 d’octubre del 2010

El concurs de fotografia de la xarxa de Parcs Naturals no respecta els drets d'autor
La Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (SCFN), grup de la INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL (ICHN), filial de l’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (IEC),


MANIFESTEM:

           Que, com a col·lectiu de fotògrafs especialitzats en la fotografia de natura, integrats en l’ICHN, hem llegit amb sorpresa i una certa incredulitat les bases del III Concurs de fotografia digital de la Xarxa de Parcs Naturals, convocat per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, sobretot en els paràgrafs finals de l’apartat nº 3, que diuen literalment així:

           “Les fotografies presentades per optar als Premis es consideraran cedides a la Diputació de Barcelona, que ostentarà la titularitat dels drets d'autor (*), de publicació i de reproducció així com dels drets de cessió a tercers, sense limitació de cap mena, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l'autora o autor. A aquests efectes l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona podrà realitzar la publicació, reproducció i l'exercici dels drets d'autor, directament o en col·laboració amb altres entitats, igualment sense restricció de cap mena”. (*) S'entén que els autors cedeixen els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació però mantenen els drets morals.

           Que creiem que podríeu estar exposats a accions legals per pretendre ostentar per escrit els drets d'autoria, ja que segons la llei de la propietat intel·lectual (Text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d'abril) aquests no són transferibles: cap autor no pot renunciar a la seva obra. Així mateix, no hi ha necessitat d’esmentar la publicació del nom de l'autor al peu de la imatge, ja que la mateixa Llei us hi obliga. Fa la impressió que el propi redactat de les bases demostra un desconeixement total de la llei esmentada i de la regulació dels drets d'autor i d’explotació.

           Que sobre el tema de la redacció de les bases, i després de la interessant conversa telefònica mantinguda amb el Sr. Manel Canes en la qual ens va fer coneixedors que estaven basades en les del concurs de Fotomètric, us fem formalment l’oferiment de col·laborar en la redacció de les mateixes. Concursos del prestigi i la solidesa dels de l’ADENC, Naturalistes de Girona, BBC, GDT, MontPhoto, entre d’altres, presenten bases netes, clares i transparents sobre el tema d’autoria, cessió de drets d’explotació i propietat intel·lectual de la imatge, redactades amb l'assessorament d'associacions de fotògrafs.

           Que aquesta lluita contra les bases de concursos amb clàusules abusives sobre els drets d'autoria porta força anys i que afortunadament en l’actualitat són pocs -i menys de prestigi- els concursos que no s’hagin adequat a la legislació vigent. No volem pensar que l'objectiu d'aquestes clàusules persegueix l'obtenció d'un arxiu d'imatges de forma gratuïta i preferim creure que es tracta d'un desconeixement de la llei o, senzillament, de la còpia de bases antigues d'altres concursos en les que no es tenia en compte la legislació actual.

           Que pensem que la Diputació de Barcelona, com a institució pública que és, hauria de procurar donar exemple de bon tracte i protegir els drets legals dels creadors de continguts, fotògrafs en aquest cas, ja siguin afeccionats o professionals. La llei no fa diferències en aquest sentit i els drets d'autoria protegeixen per igual a ambdós col·lectius.

           Que voldríem expressar la nostra sorpresa pel fet que, segons les bases esmentades, només un dels cinc membres del jurat sigui fotògraf.

           Que no dubtem de la bona fe de la Diputació de Barcelona ni de la Xarxa de Parcs Naturals.

I que per tot el que hem exposat anteriorment, havent-hi encara temps fins el termini de lliurament de fotografies (30 de juny 2010), i com a mostra de bona fe,

DEMANEM:

Que sigui esmenada o suprimida la part final de la citada clàusula 3ª del Concurs de Fotografia digital de la Xarxa de Parcs Naturals

A Barcelona, el 15 de juny de 2010Signat: Joaquim Reberté i Ferran, en nom de la SCFN


Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya, President de la Diputació de Barcelona
Sr.- Josep Mayoral, Diputat–President de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Sr-.- Manel Canes, coordinador i col·laborador de la Xarxa de Parcs