Noves entrades

Nova entrada a Actes i Exposicions: 13/12/2021

dimecres, 23 de desembre del 2009

Xerrada sobre el màrqueting a la xarxa aplicat als fotògrafs


Sala Puig i CadafalchLa xerrada va ser organitzada el 19 de desembre per alguns membres de Barcelona Photobloggers  amb la col.laboració de la Societat  Catalana de Fotogràfs de Natura  a la seu de  l’Institut d’Estudis Catalans.

dimarts, 22 de desembre del 2009

Premis dels socis de la SCFN

 Aquest desembre els socis de la SCFN han tingut molts premis en concursos de fotografia.


_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

Finalistes a Montphoto2009:
                          Naturalesa Documental-Aus: Jordi Bas Casas
               Espais Naturals de Girona: Jep Flaqué
                                                     Naturalesa General: Pau Núñez i Jordi Bas (amb dues imatges)
                  


                                           Finalistes Naturalesa general: Pau Núñez, Antoni Canals i Gelada, Helios
                                                                  Dalmau (amb dues imatges)

dimecres, 9 de desembre del 2009

Projecció: Ladakh, vida salvatge al transhimalaia

Projecció: Les llums de la nit

Projecció: Socotra l'illa del Fènix

Projecció: Estiu Àrtic - Expedició a Svalbard

Projecció: El tresor de les Galápagos

Projecció: Kalahari Faces

Projecció: Malvines

Projecció: El riu és viu

Projecció: Què hi ha darrera la fotografia d'animals salvatges

NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN

1. Tots els membres adopten i es comprometen a complir el codi ètic per a l’activitat fotogràfica en la natura. Aquest codi figura com a Annex 1 d’aquestes normes de funcionament.
2. Per ser admès com a membre de l’SCFN caldrà lliurar una copia signada de l’esmentat Codi i estar avalat per 2 socis del grup.
3. D’acord amb els Estatuts de l’ICHN, l’SCFN ha de tenir un representant davant el Consell Directiu d’aquesta Institució. A part d’aquest càrrec, que anomenarem coordinador o coordinadora, no n’hi haurà cap més. S’assignaran responsabilitats en funció d’objectius i/o activitats i sempre d’acord amb la disponibilitat i la voluntat manifestada pels integrants del grup.
4. La voluntat i opinió manifestada per les associacions que estiguin adherides o s’adhereixin com a entitat col·laboradora a l’ICHN i s’integrin al grup tindran, d’acord amb els Estatuts de la Institució, un sol vot en les reunions plenàries del grup. Amb tot, es tindrà present que aquestes entitats col·laboradores, estan integrades i representen sempre un grup de persones i en cas d’empat se les atorgarà la possibilitat del vot de qualitat
5. Els beneficis que s’atorguen als socis de l’ICHN i els que s’aconsegueixin per als integrants de l’SCFN i que siguin de caràcter individual i intransferible només podran ser aplicables als socis numeraris de l’ICHN.
6. Calendari de reunions plenàries de l’SCFN. Com a mínim, es celebrarà una reunió plenària ordinària a l’any. De forma extraordinària, se’n podran convocar altres sempre que ho decideixi el Consell Directiu de l’ICHN o, per raons d’urgència, el coordinador l’SCFN. També es convocarà quan ho demani un 25 per cent dels socis del grup. En aquests casos extraordinaris, en la convocatòria hi haurà de constar clarament el motiu.

Barcelona, 19 de gener del 2008

Codi ètic per a fotògrafs associats a la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura

Els fotògrafs de natura som conscients que la nostra activitat, com totes les que es duen a terme en un entorn natural, comporta sempre una intrusió a la natura i, inevitablement, es causen molèsties als éssers vius. Pel tal que l'impacte de la nostra activitat sigui el més lleu possible i que no perduri en el temps i, també, per assegurar i mantenir la nostra credibilitat, els fotògrafs membres de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura ens comprometem a seguir el següent codi ètic.

1. La conservació del paisatge, la vida i la tranquil·litat dels éssers vius i l'equilibri establert en un medi determinat sempre seran més importants que l'obtenció de les imatges.
2. Cal documentar-se àmpliament respecte del que anem a fotografiar, ja sigui un paisatge o la flora o la fauna d'un indret, per tal de prevenir actuacions que comportin conseqüències no desitjades.
3. També cal dominar les tècniques no perjudicials d'aproximació o d'atracció dels animals (instal·lació d'amagatalls, menjadores o punts d'aigua; utilització de reclams, tècniques de camuflatge, nius artificials, etc.) i aplicar-les correctament. I és necessari conèixer les conseqüències que poden comportar segons l'ambient, l'espècie o l'estació de l'any per tal d'avaluar en cada cas la conveniència o no de la seva utilització. En cas de dubte o sempre que sigui necessari es demanarà assessorament a experts i estudiosos que puguin aportar la informació que permeti triar la millor opció per a l'eficàcia del nostre treball i, per damunt de tot, el benestar dels animals.
4. Es facilitarà a científics i responsables de la gestió dels espais naturals tota aquella informació obtinguda i que, al nostre entendre, pugui ser útil per a la conservació del Patrimoni Natural.
5. Algunes àrees i algunes espècies estan protegides per normes especials. Caldrà, doncs, estar sempre al corrent d'aquestes disposicions. Si s'ha de treballar en alguna zona especialment sensible o fràgil o amb alguna espècie amenaçada caldrà obtenir les autoritzacions que estableixi de manera pública i legal l'administració competent
6. S'aconsella fotografiar la natura tal com la trobem, sense manipular ni els éssers vius ni les formacions minerals. Si en alguns casos fos imprescindible fer-ho, cal retornar allò que hem mogut a la seva posició original.
7. Cal passar tan desapercebut com sigui possible per tal d'evitar atraure l'atenció de persones menys informades sobre elements fràgils de l'entorn. També procurarem no difondre informació que pugui posar en risc aquests elements.
8. És molt important no arrencar ni tallar les plantes o parts de les plantes, tant les que volem fotografiar com les que trobem al seu entorn. Si cal apartar branques, tiges o fulles que es troben en el nostre camp visual, procurarem fer-ho sense malmetre-les.
9. Fotografiar animals captius o controlats o plantes cultivades pot, en algunes ocasions, minimitzar l'impacte de la nostra activitat sobre espècies especialment delicades. Tanmateix, i per assegurar la nostra credibilitat, sempre que les imatges s'hagin aconseguit en aquestes condicions ho indicarem clarament a qui hagi d'utilitzar les nostres fotografies.
10. Quan fotografiem animals, un cop obtingudes les imatges desitjades, abandonarem l'espai en el que estem treballant sense deixar cap rastre i prendrem les mateixes precaucions que hem tingut a l'inici de l'activitat per tal d'assegurar-nos que interferim el mínim possible en la seva activitat habitual.
11. Sempre que percebem que la nostra activitat està influint negativament en el comportament dels animals o en l'equilibri establert en el medi en el que treballem, l'abandonarem tan aviat i de la manera més curosa que sigui possible.

Societat Catalana de Fotògrafs de Catalunya

Els fotògrafs de natura de Catalunya ens hem agrupat dins de la centenària Institució Catalana d’Història Natural, societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Hem format un grup de treball autònom amb professionals i aficionats a la fotografia de natura, i li hem posat el nom de Societat Catalana de Fotògrafs de Natura.

La Societat té una Declaració d’objectius, un codi ètic i unes normes de funcionament intern. La principal missió que ens proposem dur a terme és posar en contacte totes aquelles persones que es dediquen a la fotografia de natura de forma seriosa i habitual amb la idea de compartir, difondre, representar i defensar els nostres interessos comuns. Volem que el col·lectiu format pels fotògrafs de natura sigui conegut per la societat i reconegut com a tal per part de l’administració pública i la societat civil.

El pla de treball que ens hem proposat dur a terme en una primer etapa inclou un cicle de projeccions a càrrec de socis de l’SCFN i la publicació d’un quadern de precaucions i bona pràctica fotogràfica, adreçat a totes les persones que comencen o tenen poca experiència pel que fa al treball fotogràfic en el medi natural.

Des del moment de la seva creació, el 19 de gener del 2008, l’SCFN compta amb socis individuals i també amb l’adhesió de l’associació germana Objectiu Natura, com a entitat col·laboradora.

Per a més informació:

http://www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/SCFot%F2grafsNatura.htm

Seu i secretaria de l’SCFN-ICHN:
C. Maria Aurèlia Capmany, 14-16; 08001 Barcelona
Telèfon: 933 248 582
Fax: 932 701 180