Noves entrades

Nova entrada a Actes i Exposicions: 13/12/2021

dimecres, 9 de desembre del 2009

NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN

1. Tots els membres adopten i es comprometen a complir el codi ètic per a l’activitat fotogràfica en la natura. Aquest codi figura com a Annex 1 d’aquestes normes de funcionament.
2. Per ser admès com a membre de l’SCFN caldrà lliurar una copia signada de l’esmentat Codi i estar avalat per 2 socis del grup.
3. D’acord amb els Estatuts de l’ICHN, l’SCFN ha de tenir un representant davant el Consell Directiu d’aquesta Institució. A part d’aquest càrrec, que anomenarem coordinador o coordinadora, no n’hi haurà cap més. S’assignaran responsabilitats en funció d’objectius i/o activitats i sempre d’acord amb la disponibilitat i la voluntat manifestada pels integrants del grup.
4. La voluntat i opinió manifestada per les associacions que estiguin adherides o s’adhereixin com a entitat col·laboradora a l’ICHN i s’integrin al grup tindran, d’acord amb els Estatuts de la Institució, un sol vot en les reunions plenàries del grup. Amb tot, es tindrà present que aquestes entitats col·laboradores, estan integrades i representen sempre un grup de persones i en cas d’empat se les atorgarà la possibilitat del vot de qualitat
5. Els beneficis que s’atorguen als socis de l’ICHN i els que s’aconsegueixin per als integrants de l’SCFN i que siguin de caràcter individual i intransferible només podran ser aplicables als socis numeraris de l’ICHN.
6. Calendari de reunions plenàries de l’SCFN. Com a mínim, es celebrarà una reunió plenària ordinària a l’any. De forma extraordinària, se’n podran convocar altres sempre que ho decideixi el Consell Directiu de l’ICHN o, per raons d’urgència, el coordinador l’SCFN. També es convocarà quan ho demani un 25 per cent dels socis del grup. En aquests casos extraordinaris, en la convocatòria hi haurà de constar clarament el motiu.

Barcelona, 19 de gener del 2008